Powstaje Plan Rozwoju Uzdrowiska Szczawnica na lata 2016 – 2023


Szanowni Państwo,

Gmina Szczawnica przystąpiła do opracowania Planu Rozwoju Uzdrowiska Szczawnica na lata 2016 – 2023, który określa działania zmierzające do zrównoważonego rozwoju obszaru Uzdrowiska. Konieczne jest dalsze podejmowanie aktywnych działań pozwalających na zdynamizowanie rozwoju markowego produktu turystycznego jakim zarówno w skali Małopolski, jak i całego kraju, jest uzdrowisko i jego oferta wypoczynkowo-lecznicza. Istotne jest także stworzenie czytelnych ram dla szeregu podmiotów życia społeczno-gospodarczego, a także przyszłych inwestorów, pokazujących preferowane i pożądane kierunki rozwoju Szczawnicy, jako uzdrowiska i ważnego ośrodka turystyczno-rekreacyjnego.

Chciałbym, aby praca nad dokumentem była okazją do wspólnej refleksji nad dalszym rozwojem Uzdrowiska i pożądanymi kierunkami zmian w Szczawnicy. Mam nadzieję, że w proces prac nad Planem zaangażuje się szeroki kręg osób, tak aby wprowadzane zmiany cieszyły się powszechną akceptacją i aby w proces realizacji działań zapisanych w Planie Rozwoju Uzdrowiska włączyło się jak największe środowisko mieszkańców miasta oraz organizacji społecznych i podmiotów gospodarczych prowadzących tutaj swoją działalność.

Zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która pozwoli nam pełniej zorientować się w potrzebach i oczekiwaniach zarówno właścicieli ośrodków sanatoryjnych, hoteli, pensjonatów, jak i ich klientów. To Państwo wiecie najlepiej czego najbardziej potrzeba odwiedzającym Szczawnicę i jakie są ich problemy oraz oczekiwania. Zebrane opinie pozwolą nam lepiej zdiagnozować nasze atuty i słabości dostrzegane zarówno przez mieszkańców, jak i naszych gości. Państwa uwagi i komentarze przyczynią się do opracowania dokumentu pełniejszego i bardziej odpowiadającego potrzebom branży turystyczno-uzdrowiskowej, a w konsekwencji zwiększającego konkurencyjność naszego Uzdrowiska na rynku regionalnym i ponadregionalnym.

Link do ankiety

Ważną kwestią w procesie opracowania Planu jest wpisanie planów i zamierzeń zarówno władz samorządowych Gminy Uzdrowiskowej Szczawnicy, jak też wszystkich „aktorów” życia społeczno-gospodarczego miasta. Nowy okres programowania w Unii Europejskiej to nowe możliwości realizacji projektów uzdrowiskowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Jednakże warunkiem umożliwiającym staranie się o środki w ramach poddziałania 6.3.2. jest wpisanie się ze swoim projektem do Planu rozwoju uzdrowiska.
Zachęcam przedsiębiorstwa zainteresowane uwzględnieniem swoich projektów w opracowywanym Planie Rozwoju Uzdrowiska do wypełniania Karty zgłoszenia zadania do PRU.

Link do Karty zgłoszenia 

Ankiety i karty projektów zbierane będą do 15 marca 2016 roku.

Serdecznie zachęcam do współtworzenia Planu rozwoju uzdrowiska i współdziałania na rzecz rozwoju naszego Uzdrowiska.

Z poważaniem

Grzegorz Niezgoda

Burmistrz Szczawnicy


Informacje o naborze

Poddziałanie 6.3.2. Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych
RPMP.06.03.02-IZ.00-12-042/16


 

Komunikat

Szanowni Państwo,
informujemy, iż zakończył się proces naboru kart zadań do Planu Rozwoju Uzdrowiska Szczawnica. W przypadku pytań lub potrzeby konsultacji prosimy o kontakt z p. Małgorzatą Kitą, tel.:18 262 22 03 w. 35, mail: infrastruktura@szczawnica.pl

 


Przedłużenie terminu składania  kart projektów  do 20 marca 2016 roku.


Zapytanie na opracowanie PRU - 04.02.2016 r. (format .doc)


29.09.2016 r.

Zaproszenie do złozenia oferty na opracowanie analizy finansowo ekonomicznej   .pdf


07.10.2016 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    .pdf

 

 

 

 
Zaproszenie na spotkanie w sprawie Planu Rozwoju Uzdrowiska w dniu 02.03.2016 r.


Interpretacja Urzędu Marszałkowskiego dotycząca przesłanych pytań

Odpowiedzi   .docx   .pdf

 

Nowe odpowiedzi UMWM w sprawie kwalifikowalności działań (14.03.2016 r.)

Odpowiedzi 2     .doc     .pdf

 


Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM):  

 

www.rpo.malopolska.pl

 


  Plan Rozwoju Uzdrowiska Szczawnica na lata 2016 – 2023 - prezentacja
(plik do pobrania)

 


Szanowni Państwo,


Uprzejmie informuję, że 5 lipca 2016 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy planów rozwoju uzdrowisk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla 6. Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych.


http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-6-3-2--wsparcie-miejscowosci-uzdrowiskowych---ocena-planow-rozwoju-uzdrowisk#wyniki-123

 
W ramach właściwego etapu wyboru projektów o dofinansowanie ze środków RPO WM 2014 – 2020 w ramach poddziałania 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych mogą ubiegać się projekty znajdujące się na liście planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć w ramach planów rozwoju uzdrowisk zatwierdzonych przez IZ RPO WM.
 
Nabór na projekty w ramach przedmiotowego poddziałania potrwa do 31.10.2016 r.

 

UCHWAŁA NR XXII/162/2016 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Uzdrowiska Szczawnica na lata 2016-2023”

uchwała w BIP

 


24.11.2017 r.

Nabór kart zgłoszenia zadań do Aktualizacji Planu Rozwoju Uzdrowiska

 


 

 
Odwiedzin ::