Konsultacje w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Na podstawie § 3 Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIV/437/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 października 2010 r. Burmistrz Miasta i Gminy w Szczawnicy informuje o terminie konsultacji intencyjnej Uchwały nr XXXI/228/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe

Do udziału w konsultacjach uprawnione są:

1.Organizacje pozarządowe – tj. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych,
w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy

2. Podmioty prowadzące działalność na terenie Miasta i Gminy Szczawnica tj.:
1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
3) spółdzielnie socjalne;
4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 oraz z 2015 r. poz. 1321 i 1932), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 22 lutego 2017 roku do 1 marca 2017 roku w formie:
• zbierania uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza do konsultacji. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres oswiata@szczawnica.pl lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Szczawnicy 34-460 Szczawnica, ul. Szalaya 103 z dopiskiem „Sieć szkół” w terminie od 22 lutego 2017 roku do 1 marca 2017 roku;
Uchwała zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
http://bip.malopolska.pl/umigszczawnica,a,1290755,uchwala-nr-xxxi2282017-w-sprawie-projektu-dostosowania-sieci-szkol-podstawowych-i-gimnazjum-do-noweg.html


 Załączniki:
Formularz do konsultacji   (.doc)
 
Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja z przebiegu i wyników konsultacji oraz podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.szczawnica.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji i podmiotów.
 
Odwiedzin ::