Regulamin konkursu na najpiękniejsze ukwiecenie posesji


REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZE UKWIECENIE POSESJI PRYWATNYCH PRZY BUDYNKACH JEDNORODZINNYCH NA TERENIE
MIASTA I GMINY SZCZAWNICA W ROKU 2017

1. Cel: zadbane posesje, ogródki, balkony, to estetyczny i kolorowy wizerunek naszego miasta
2. Organizator: Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
3. Uczestnicy:

I kategoria:
- prywatne posesje przy budynkach jednorodzinnych,

II kategoria:
- balkony w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych

zgłaszane indywidualnie przez właścicieli bądź przez przedstawicieli Rady Miejskiej do przedstawiciela UMiG  Pani Janiny Mastalskiej nr tel: 18 262 2203 wew. 29 w terminie do dnia 15.06.2017 r.
Zgłoszenia można dokonywać również poprzez przesłanie fotografii posesji na adres e-mail: rolnictwo@szczawnica.pl

4. Ocena wyników :
Oceny dokona Komisja Konkursowa w składzie :
• dwóch przedstawicieli Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Miejskiej,
• przedstawiciel Klubu TPSP Koło „PIENINY”,
• dwóch przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy,
• przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu.
5. Skala ocen: od 1-10 punktów za:
• dobór i różnorodność kwiatów, krzewów i drzew
• ilość kwiatów
• pomysłowość
6. Termin rozstrzygnięcia: Komisja Konkursowa w okresie od 15.06.2017 r. do 01.10.2017 r. dokonywać będzie oceny posesji , a ustalenie wyników nastąpi w dniu 04.10.2017 r.
7. Nagrody:

I kategoria:
- prywatne posesje przy budynkach jednorodzinnych

I miejsce      1.500,00 zł
II miejsce         800,00 zł
III miejsce         500,00 zł

II kategoria:
- balkony w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych

I miejsce       1.000,00 zł
II miejsce          600,00 zł
III miejsce          400,00 zł

8. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi na Sesji Rady Miejskiej w Szczawnicy w IV kwartale 2017 r. w zależności od terminu sesji.
9. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygać będzie Komisja Konkursowa.
10. W konkursie nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z Organizatorem niniejszego konkursu.
11. Interpretacje niniejszego regulaminu należą wyłącznie do Organizatora.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
Grzegorz Niezgoda
Odwiedzin ::