Zapytanie ofertowe - naprawa i regeneracja nawierzchni


Znak: RLKP. 7021.1.19.2018.MS

 Szczawnica, dnia 15.05.2018 r.

Zapytanie ofertowe


Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zaprasza do złożenia oferty zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) na wykonanie naprawy i regeneracji nawierzchni Placu Targowego i parkingu przy ul. Zdrojowej w Szczawnicy.

1. Szczegółowy zakres prac określa załączony przedmiar robót
2. Do wykonania powyższego zadania należy użyć materiałów atestowanych.

Oferta winna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zadania.
Planowany termin wykonania robót to 30.06.2018 r.
Zaoferowana cena winna być wartością brutto.
     
            Ofertę proszę złożyć na dzienniku podawczym w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103 lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 21.05.2018 r. (decyduje data wpływu do tut. Urzędu).
Brak jakiejkolwiek informacji w podanym wyżej terminie będzie traktowane jako rezygnacja ze złożenia oferty.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się ceną, jaką zaproponuje Wykonawca.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica pok. nr 108 lub pod nr tel. 18 262 22 03, wew. 37
 

 

Zapytanie ofertowe   (.pdf)

Przedmiar   (.pdf)

 
Odwiedzin ::