Zapytanie ofertowe dotyczacego przebudowy drogi ul. Bereśnik


Znak: RLKP. 7013.5.2018.MS

Szczawnica, dnia 07.06.2018 r.

                                                                                                

Zapytanie ofertowe


Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zaprasza do złożenia oferty zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) na wykonanie przebudowy nawierzchni drogi na Bereśnik w Szczawnicy.


1. Szczegółowy zakres prac określa załączony przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego
2. Do wykonania powyższego zadania należy użyć materiałów atestowanych.

Uwaga!
Przedmiar robót stanowi materiał orientacyjny. Przedmiar nie stanowi o zakresie
i przedmiocie zamówienia i nie stanowi podstawy dla ustalenia ceny oferty. Wykonawca we własnym zakresie ustali ilości przedmiarowe dla wyceny wartości oferty (wynagrodzenia ryczałtowego).
Zaleca się przed złożeniem oferty, dokonać wizji w terenie.


Oferta winna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zadania.
Planowany termin wykonania robót to 20.08.2018 r.
Zaoferowana cena winna być wartością brutto.
    
Ofertę proszę złożyć na dzienniku podawczym w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103 lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 13.06.2018 r. (decyduje data wpływu do tut. Urzędu).
Brak jakiejkolwiek informacji w podanym wyżej terminie będzie traktowane jako rezygnacja ze złożenia oferty.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się ceną, jaką zaproponuje Wykonawca.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica pok. nr 108 lub pod nr tel. 18 262 22 03, wew. 37

 

Zapytanie BEREŚNIK    (.pdf)

Przedmiar Bereśnik    (.pdf)

Mapa Bereśnik    (.pdf)

 
Odwiedzin ::