Tabela rocznych poziomów ograniczenia masy ulegających biodegradacji, odzysku i recyklingu


Tabela rocznych poziomów ograniczenia masy ulegających biodegradacji, odzysku i recyklingu.

 

Rok Procent wymagany Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania [%] Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

2012

 75  22,96  19  100
2013  50  18,09  25,38  100
2014  50  11,10  38,08  100
2015  50  0  33,46  100
2016  45  0  44,5  100

 
Odwiedzin ::