Zmiana metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości tej opłaty


Burmistrz Miasta i Gminy  Szczawnica informuje, że od dnia 01 styczna 2017 r. ulega zmianie metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokość tej opłaty.
Na  podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dokonano wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy jako iloczynu liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz  stawki  określonej w uchwale Rady Miejskiej nr XXVII/202/2016. Dodatkowo systemem objęto nieruchomości, których część zamieszkują mieszkańcy, a w części jest prowadzona działalność gospodarcza. Zgodnie z ww uchwałą miesięczna stawka opłaty wynosi

- 7 zł od mieszkańca w  przypadku selektywnego zbierania odpadów
- 21 zł od mieszkańca  w przypadku gdy odpady nie są zbierane selektywnie.
- 0,60 zł  za  m2 powierzchni lokalu z nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, ale na których powstają odpady zbierane w sposób selektywny
- 1,80 zł za m2 powierzchni z nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, ale na których powstają odpady zbierane w sposób nieselektywny.

Zmiany w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie dotyczą nieruchomości na których prowadzona jest działalność przez 12 miesięcy.
W związku z powyższymi zmianami, wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych, są zobowiązani do złożenia nowych deklaracji do Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica.
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Rady Miejskiej nr XXVII/203/2016.
Terminy opłat i indywidualne numery kartotek nie uległy zmianie.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(plik do pobrania)


 
Odwiedzin ::