Wyłożenie do publicznego wglądu Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu osób fizycznych


Szczawnica, 24.01.2017 r.

INFORMACJA

Dotyczy: Wyłożenia do publicznego wglądu Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu osób fizycznych dla Miasta i Gminy Szczawnica.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z późn. zm.) od dnia 24.01.2017 r. do 24.03.2017 r. w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój nr 207 w godzinach pracy Urzędu na okres 60 dni zostały wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasów stanowiących własność osób fizycznych dla obrębów: Szczawnica, Szlachtowa, Jaworki, Czarna Woda, Biała Woda.

W terminie wyłożenia, oraz na 30 dni od daty zakończenia wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą zapoznać się z projektem oraz składać zastrzeżenia i wnioski do Starosty Nowotarskiego adres 34-400 Nowy Targ ul. Bolesława Wstydliwego 14 na piśmie z podaniem imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz oznaczenia numeru działki, której uwaga dotyczy. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

W dniu 06 luty 2017 r. (poniedziałek) w godz. 9:00 – 15:00 w budynku tut. Urzędu (sala posiedzeń, pater ), upoważniony przedstawiciel wykonawcy planu tj. KRAMEKO spółka z o.o. Kraków, w ramach konsultacji społecznych, będzie zainteresowanym właścicielom lasów udzielał informacji i składał wyjaśnienia do zapisów zawartych w wyłożonym planie.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 21:00
z późn. zm.) dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów będą podstawą  naliczenia podatku leśnego.

Obecność właścicieli lasów na konsultacjach społecznych nie jest obowiązkowa.
Odwiedzin ::