Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczawnica”


Szczawnica 27.02.2017 r.

NPOŚ.6722.1.2016.KJ                                                                      

 

 OGŁOSZENIE

 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

 Na podstawie art. 17 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zmianami)  oraz Uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy Nr XXV/184/2016 z dnia 28 października 2016 roku, 

zawiadamiam

 o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 06.03.2017 r. do 04.04.2017 r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczawnica” przyjętego Uchwałą Nr 146/XXIII/2000 Rady Miejskiej w Szczawnicy z 16 października 2000r (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego z 2000r. Nr 104, Poz.950), obejmującej działki o nr ewid. 263/7 
i 263/2,
położone w części Jaworek o zwyczajowej nazwie Zaskalskie, zwanej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Zaskalskie 3”.

 

Projekt ww. planu „Zaskalskie 3” wraz prognozą oddziaływania na środowisko będzie dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczawnicy, pokój nr 207., w godzinach pracy Urzędu oraz na   stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczawnicy.

Równocześnie zawiadamiam, iż w dniu 22.03.2017 r. o godzinie 1100 w Urzędzie Miejskim na Sali Posiedzeń odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.

Ponadto na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn.zm.) zawiadamiam, iż
w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanym z opracowaniem projektu mpzp
„Zaskalskie 3”, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczawnicy, oprócz projektu ww. planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko, dostępne są następujące dokumenty:

Ø       opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do projektu mpzp oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. projektu;

Ø       opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do projektu mpzp oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. projektu.

 

W związku z powyższym zawiadamiam, iż zainteresowani, zgodnie z art. 17 pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zmianami) oraz art. 54 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn.zm.), mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentów w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia okresu wyłożenia ww. projektu planu. Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i  Gminy Szczawnica - Urząd Miejski w Szczawnicy, 34 – 460 Szczawnica, ul. Szalaya 103, na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub  opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) albo wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości której uwaga dotyczy.

 

 


 
Odwiedzin ::