Porządek obrad posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Społecznych 24.03.2017


Porządek obrad posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Społecznych, 24 marca 2017 roku, godzina 15:00, Urząd Miasta i Gminy Szczawnica.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2017 – 2019.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe. 
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/316/09 z dnia 11września 2009 r.
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED.
7. Sprawy bieżące.
8. Zakończenie posiedzenia.
 
Odwiedzin ::