Spis inwentaryzacyjny nr 274


Szczawnica, 29 marca 2017 r.

Znak: RLKP.6825.6.2016.WP


Z A W I A D O M I E N I E


Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, iż na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie internetowej  www.szczawnica.pl  w okresie od 29.03.2017 r. do 02.05.2017 r. wyłożono do wglądu spis inwentaryzacyjny nr 274 dla działki ewid. nr 1434/26 o pow. 0,0313ha z obrębu I miasta Szczawnica, położonej w Szczawnicy stanowiących ul. Park Górny.

Szczegółowe informacje w tej sprawie udzielane są w Referacie Rozwoju Lokalnego, Infrastruktury Komunalnej i Środków Pomocowych pokój nr 110 lub telefonicznie 18 262 2203 wew. 19.
 
Odwiedzin ::