Spis inwentaryzacyjny nr 277


Szczawnica, 29 marca 2017r.

Znak: RLKP.6825.8.2016.WP


Z A W I A D O M I E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, iż na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie internetowej  www.szczawnica.pl  w okresie od 29.03.2017r. do 02.05.2017 r. wyłożono do wglądu spis inwentaryzacyjny nr 277 dla działki ewid. nr 167 o pow. 0,4198ha z obrębu III miasta Szczawnica, położonej w Szczawnicy stanowiąca część ul. Pod Sadami.

Szczegółowe informacje w tej sprawie udzielane są w Referacie Rozwoju Lokalnego, Infrastruktury Komunalnej i Środków Pomocowych pokój nr 110 lub telefonicznie 18 262 22 03 wew. 19.
Odwiedzin ::