Spis inwentaryzacyjny nr 278


Szczawnica, 29 marca 2017r.

Znak: RLKP.6825.9.2016.WP

Z A W I A D O M I E N I E


Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, iż na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie internetowej  www.szczawnica.pl  w okresie od 29.03.2017r. do 02.05.2017 r. wyłożono do wglądu spis inwentaryzacyjny nr 278 dla działki ewid. nr 3935 o pow. 0,6001ha, nr 4044 o pow. 0,0677ha, nr 5568 o pow. 0,2291ha z obrębu I miasta Szczawnica, położonych w Szczawnicy stanowiące część ul. Pod Sadami.

Szczegółowe informacje w tej sprawie udzielane są w Referacie Rozwoju Lokalnego, Infrastruktury Komunalnej i Środków Pomocowych pokój nr 110 lub telefonicznie 18 262 2203 wew. 19.
 
Odwiedzin ::