Spis inwentaryzacyjny nr 279


Szczawnica, 29 marca 2017r.

Znak: RLKP.6825.14.2016.WP

Z A W I A D O M I E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, iż na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie internetowej  www.szczawnica.pl  w okresie od 29.03.2017r. do 02.05.2017r. wyłożono do wglądu spis inwentaryzacyjny nr 279 dla działki ewid. nr 447 o pow. 0,6001ha z obrębu II miasta Szczawnica, położonej w Szczawnicy stanowiąca część ul. Zawodzie.

Szczegółowe informacje w tej sprawie udzielane są w Referacie Rozwoju Lokalnego, Infrastruktury Komunalnej i Środków Pomocowych pokój nr 110 lub telefonicznie 18 262 2203 wew. 19.

 
Odwiedzin ::