Wspólne Posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Szczawnicy - 27 kwietnia 2017 r.


Porządek obrad

wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Szczawnicy,

27 kwietnia 2017 roku, godzina 15.00, Urząd Miasta i Gminy Szczawnica.

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Miasta  i Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym.

4.      Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym.

5.      Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Szczawnica, przyjętego Uchwałą Nr 146/XXIII/2000 Rady Miejskiej w Szczawnicy  z 16 października 2000 r. (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego Nr 104, poz. 950). 

6.      Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnicy do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.

7.      Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie    i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2017.

8.      Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.

9.      Sprawy bieżące i wolne wnioski.

10. Zakończenie posiedzenia.

 
Odwiedzin ::