XXXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej - 27 kwietnia 2017 r.


RADA  MIEJSKA W SZCZAWNICY

 

zaprasza Mieszkańców Szczawnicy na

XXXV zwyczajną sesję Rady Miejskiej.


Sesja odbędzie się 27 kwietnia 2017 roku, o godzinie 1530, w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103.

 

Porządek obrad sesji : 


1.      Otwarcie sesji.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

 

3.      Przyjęcie protokołu z XXXIII zwyczajnej oraz XXXIV nadzwyczajnej sesji bez odczytania.     

 

4.      Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności za okres od XXXIII sesji zwyczajnej.

5.      Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z pracy Rady w okresie od XXXIII sesji zwyczajnej.

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Szczawnica w roku 2016.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Miasta  i Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym.

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Szczawnica, przyjętego Uchwałą Nr 146/XXIII/2000 Rady Miejskiej w Szczawnicy z 16 października 2000 r. (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego Nr 104, poz. 950). 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnicy do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2017.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.

14. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania.

15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

16. Zakończenie sesji.                    

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

      (-) Kazimierz Zachwieja

 
Odwiedzin ::