Obwieszczenie - odbudowa mostu w Szachtowej


Znak: NPOŚ.6733.2.2017.K.J

Szczawnica, 27.04.2017 r.


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 wraz z późn. zm.) informuję
 o wszczęciu postępowania na wniosek Miasta i Gminy Szczawnica, postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

„Odbudowa mostu wraz z przyczółkami i umocnieniami na potoku Sielskim w ciągu drogim Jana Pawła II boczna nr 364851K w km 0+075 do 0+083 w Szachtowej”

W związku z powyższym wyjaśniam, że ewentualne uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w tut. Urzędzie w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Dokumentacja do wglądu znajduje się w pok. nr 207 w tut. Urzędzie.

 

Niniejsze obwieszczenie umieszczono w BIP, Stronie internetowej, oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Organu

 
Odwiedzin ::