Posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska - 22 maja 2017 r.


Porządek obrad
posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska, w dniu 22 maja 2017 roku, godzina 15.00, Urząd Miasta i Gminy Szczawnica.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Miasta  i Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym.
4. Tematy geodezyjne.
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica obręb Jaworki. 
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przeznaczonego na spłatę zobowiązań Miasta i Gminy Szczawnica.
7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.
 
Odwiedzin ::