XXXVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej - 29 maja 2017 r.


RADA  MIEJSKA W SZCZAWNICY
zaprasza Mieszkańców Szczawnicy na
XXXVI zwyczajną sesję Rady Miejskiej

Sesja odbędzie się 29 maja 2017 roku, o godzinie 15.00, w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103.

Porządek obrad sesji:     
   
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV zwyczajnej sesji bez odczytania.     
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności za okres od XXXV sesji zwyczajnej.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z pracy Rady w okresie od XXXV sesji zwyczajnej.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica obręb Jaworki. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przeznaczonego na spłatę zobowiązań Miasta i Gminy Szczawnica.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.
11. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania.
12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
13. Zakończenie sesji.        


Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Kazimierz Zachwieja
Odwiedzin ::