INFORMACJA


 

Dotyczy: Wyłożenia do publicznego wglądu Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasu należącego do Probostwa Rzymsko-Katolickiego w Szczawnicy.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z późn. zm.) od dnia 29.05.2017 r. do 29.07.2017 r. w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój nr 207 w godzinach pracy Urzędu na okres 60 dni został wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do Probostwa Rzymsko-Katolickiego w Szczawnicy z terenu obrębu 0004 Szczawnica Miasto z działki 198.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu do publicznego wglądu właściciel lasu może zapoznać się z projektem oraz składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu w miejscu jego wyłożenia. Starosta Nowotarski wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków (art.21 ust.5 ustawy).

Prace prowadzone były wyłącznie na gruntach i użytkach figurujących jako las „Ls” i nie obejmowały innych klasoużytków porośniętych roślinnością drzewiastą.

Dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego w Nowym Targu ze stanem na dzień 10.05.2017 r.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z późn. zm.) dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów będą podstawą naliczenia podatku leśnego jednak zmiana ustawy o podatku leśnym wskazuje, iż naliczenie podatku leśnego bądź odstąpienie od naliczenia następuje na oświadczenie właściciela pod rygorem składania fałszywego zeznania.

 
Odwiedzin ::