OBWIESZCZENIE


 

Szczawnica, 08.06.2017 r.

 

Znak: NPOŚ.6733.3.2017.K.J

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 wraz z późn. zm.) informuję
o wszczęciu postępowania na wniosek Tauron Dystrybucja S.A., ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków, działającego przez pełnomocnika, Pana Roberta Bednarczyk postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

Przebudowa sieci napowietrznej średniego napięcia 15kV na sieć kablową relacji RS Szczawnica – słup nr 4 ciągu liniowego GPZ Zabrzeż – Szczawnica wraz z rurociągiem światłowodowym oraz budowa słupowej stacji transformatorowej i linii kablowych niskiego napięcia w m. Szczawnica poprzez dz. ewid. nr 3865, 3864, 3863, 3860/2, 3859, 3857, 3856, 3855, 3854, 3767, 3768, 3769, 3852, 3770, 3771, 3853 z obrębu 1 w Mieście Szczawnica”

W związku z powyższym wyjaśniam, że ewentualne uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w tut. Urzędzie w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Dokumentacja do wglądu znajduje się w pok. nr 207 w tut. Urzędzie.
Odwiedzin ::