XXXVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej - 26 czerwca 2017 r.


 

 

RADA MIEJSKA W SZCZAWNICY

 

zaprasza Mieszkańców Szczawnicy na

XXXVII zwyczajną sesję Rady Miejskiej.

Sesja odbędzie się 26 czerwca 2017 roku, o godzinie 1500, w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103.

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI zwyczajnej sesji bez odczytania.

 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności za okres od XXXVI sesji zwyczajnej.

 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z pracy Rady w okresie od XXXVI sesji zwyczajnej.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2016 oraz podjęcie uchwały dotyczącej absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica:

 1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2016,

 2. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Szczawnica – stan na 31 grudnia 2016 roku,

 1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2016,

 2. przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2016,

 3. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie absolutorium,

 4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy,

 5. dyskusja o wykonaniu budżetu i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium (stanowiska stałych komisji Rady),

 6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2016,

 7. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium za rok 2016.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap II”.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2017.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.

 5. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania.

 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 7. Zakończenie sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  (-) Kazimierz Zachwieja

 
Odwiedzin ::