Obwieszczenie - Zmiana Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczawnica


NPOŚ.6722.1.2017.KJ

                                                                                                                            Szczawnica, 26.06.2017 r.


OBWIESZCZENIE

   
Na podstawie art. 17 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 778 z późn. zmianami) oraz art. 39 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 353),


zawiadamiam


o podjęciu przez Radę Miejską w Szczawnicy Uchwały Nr XXXVI/252/2017 z dnia 29 maja 2017 roku o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica, wprowadzonego Uchwałą Nr 175/XXVIII/01 Rady Miasta Szczawnica z dnia 26 lutego 2001 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2001 roku Nr 37 poz. 570) dla terenów obejmujących działki Nr 250/5, 250/6 w obrębie 003 Jaworki
z przeznaczeniem ich na tereny zabudowy mieszkaniowej i usług turystyki.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmiany planu miejscowego i do prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej do tego planu. Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 w terminie do dnia 28 lipca 2017 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

(wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica w dniach od 26 czerwca 2017 roku do 28 lipca 2017 roku)
 
Odwiedzin ::