Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego


NPOŚ.6722.2.2017.KJ                                                                                         Szczawnica, 08.08.2017 r.OGŁOSZENIE
KOMUNIKAT
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica          Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Szczawnicy Uchwały Nr XXXVIII/268/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku, w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawnica „w obrębie obszaru i terenu górniczego Szczawnica I z poszerzeniem o przyległe tereny zainwestowane” przyjętego Uchwałą Nr XVII/100/2004 Rady Miejskiej w Szczawnicy z 26 lipca 2004r (opublikowany
w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego z 2004r. Nr 289, Poz.3146 z późn. zmianami), obejmującej część tekstową, w ustaleniach dla terenu oznaczonego symbolem "B"E.
Zmiana planu obejmowała będzie obowiązkowy zakres określony w art.15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073).
Równocześnie zawiadamiam, iż w związku, z art. 46 pkt 1), art. 39 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U z 2016r. poz.353), zawiadamiam o możliwości składania wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej do ww. zmiany planu.
W związku z powyższym zawiadamiam, iż wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w terminie do 21 dni od daty ukazania się ww. ogłoszenia tj. do dnia 30.08.2017 r.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica - Urząd Miejski w Szczawnicy, 34 – 460 Szczawnica, ul. Szalaya 103, albo drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


    
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
Odwiedzin ::