Stypendium szkolne 2017/2018


Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, od 01 września 2017 roku mogą ubiegać się o stypendia szkolne przyznawane przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica.

STYPENDIUM PRZYSŁUGUJE:

 1. Stypendium szkolne przysługuje każdemu uczniowi uczęszczającemu do szkoły - od podstawowej do ponadgimnazjalnej (tj. gimnazjum, technikum, liceum, szkoła zawodowa, liceum profilowane i uzupełniające, dwuletnie studium policealne itp.) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

 1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00zł.

 

STYPENDIUM NIE PRZYSŁUGUJE:


1. uczniowi klasy zerowej,


2. uczniowi, który nie mieszka na terenie gminy Szczawnica,


3. uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza w danym roku szkolnym dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych.

 

KIEDY i GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK:

 

Wnioski można składać od 01.09.2017 roku do 15.09.2017 roku;

- uczeń uczęszczający do szkoły podstawowej oraz gimnazjalnej znajdującej się na terenie Gminy Szczawnica - w swojej szkole,

- pozostali uczniowie w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,

ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica, pok.nr 201

Wzór wniosku dostępny w:

- Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ,

ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica, pok.nr.201

- Szkole Podstawowej nr.1 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Główna 12, Szczawnica,

- Szkole Podstawowej im.Jana Pawła II w Szlachtowej, ul. Jana Pawła II 25, Szlachtowa,

- Gimnazjum Publicznym im. ks. prof. Józefa Tischnera, ul. Główna 116, Szczawnica,

oraz do pobrania Wniosek stypendium 2017/2018 (plik do pobrania)

katalog wydatków kwalifikowalnych do stypendium szkolnego na rok 2017/2018 (plik do pobrania)

 

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adresem:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

ul. Szalaya 103

34-460 Szczawnica,

pok. nr.201

tel. 18 262 10 66

 

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

Dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (sierpień - dla uczniów oraz wychowanków) tj.;

 

 • Zaświadczenie z zakładu pracy.

 • Zaświadczenie z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy.

 • Odcinek emerytury/renty lub decyzja ZUS o przeliczeniu emerytury/renty.

 • Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika.

 • Zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach.

 • Zaświadczenie z Urzędu Miasta o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych.

 • Oświadczenia  o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.

 • Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu, nie podlegającego opodatkowaniu.

 • Dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny.
Odwiedzin ::