Posiedzenie Komisji Planowania i Komisji Rozwoju Gospodarczego


 P O R Z Ą D E K    O B R A D

posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska, w dniu 18 września 2017 roku, godzina 1500, Urząd Miasta i Gminy Szczawnica.


1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

a)      wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

b)     wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym,

c)     wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym.

4.     Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

5.     Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczawnica, przyjętego Uchwałą Nr 146/XXIII/2000 Rady Miejskiej w Szczawnicy z 16 października 2000 r. (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego Nr 104, poz. 950). 

6.    Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia i przekazania z budżetu Miasta i Gminy Szczawnica środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług przez zakład budżetowy za rok 2016.

7.    Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2017.

8.      Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.

9.      Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za I półrocze 2017 roku. 

10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

11. Zakończenie posiedzenia.

 
Odwiedzin ::