Informacja na temat inkasa opłaty uzdrowiskowej i miejscowej


INFORMACJA NA TEMAT INKASA OPŁATY UZDROWISKOWEJ


1. Inkasentami opłaty uzdrowiskowej są: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej oraz pracowników wymienionych podmiotów, świadczące usługi w zakresie
zakwaterowania.

Zgodnie z art. 9 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 800) inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Z kolei art. 31 wyżej wymienionej ustawy zobowiązuje inkasenta
do wyznaczenia osób odpowiedzialnych za prawidłowe obliczenie i pobranie opłat, oraz terminowe dokonywanie wpłat do kasy Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu.

2. Inkasent pobiera opłatę uzdrowiskową zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) oraz Uchwałą Nr XIV/104/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie opłaty uzdrowiskowej.

3. Opłata uzdrowiskowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w miejscowości Szczawnica w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych i wynosi 3,00 zł
od osoby, za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

4. Dowodem pobrania przez inkasenta wpłaty opłaty uzdrowiskowej jest pokwitowanie na blankiecie
z kwitariusza przychodowego K-103. Kwitariusz przychodowy K-103, należy bezpłatnie pobrać w kasie tut.
Urzędu Miasta i Gminy. Kwitariusz jako druk ścisłego zarachowania podlega zwrotowi do Urzędu po jego
wykorzystaniu oraz wymianie na nowy. Kwit wypełniony niepoprawnie należy przekreślić i pozostawić
w 3 egzemplarzach w kwitariuszu celem unieważnienia
. Kwit powinien być czytelnie wypełniony: nazwisko
i imię,  adres, kwota cyfrą, słownie, wpis „opłata uzdrowiskowa”  oraz podpis osoby przyjmującej.
- pierwszą stronę białą (oryginał) otrzymuje osoba, od której pobrano opłatę uzdrowiskową, stanowi
potwierdzenie dla wpłacającego uiszczenia opłaty uzdrowiskowej.
- druga strona jest rozliczana w Urzędzie,
- trzecia strona pozostaje w kwitariuszu i po zakończeniu kwitariusza zostaje on zwrócony wraz z okładkami
w stanie niezniszczonym do kasy Urzędu.

5. Pobrane kwoty opłaty uzdrowiskowej należy przekazywać do kasy tut. Urzędu lub na rachunek bankowy
Miasta i Gminy Szczawnica (nr 25 1020 2892 0000 5102 0646 9953 ) w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca,
następującego po miesiącu w którym pobrano opłatę
. Od wpłat dokonywanych  po terminie organ podatkowy
nalicza odsetki za zwłokę.

6. W sytuacji, gdy nie jest możliwe pobranie opłaty uzdrowiskowej od osoby, inkasent lub wskazana przez niego osoba, niezwłocznie składa do tut. Urzędu zawiadomienie na piśmie, podając imię i nazwisko dłużnika, dokładny adres zamieszkania okres pobytu oraz należną kwotę opłaty uzdrowiskowej.

7. Za pobieranie opłaty uzdrowiskowej, inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5% sumy
zainkasowanych kwot. Rozliczenie prowizji następuje z chwilą rozliczenia kwitariusza przychodowego lub
w ciągu 7 dni od terminu rozliczania się z pobranej opłaty. Prowizja jest przekazywana na wskazany rachunek
inkasenta lub zostaje wypłacona w kasie. Prowizji nie podlegają kwoty odsetek.

8. Prowizji nie wolno potrącać z pobranej opłaty uzdrowiskowej.

9. Prawidłowość oraz rzetelność poboru i odprowadzania opłaty uzdrowiskowej podlega weryfikacji w wyniku przeprowadzanych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica kontroli.

10. Zgodnie z art. 17 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych opłaty
miejscowej oraz uzdrowiskowej nie pobiera się:
a) pod warunkiem wzajemności – od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b) od osób przebywających w szpitalach;
c) od osób niewidomych i ich przewodników;
d) od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową;
e) od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.


 


INFORMACJA NA TEMAT INKASA OPŁATY  MIEJSCOWEJ


1. Inkasentami opłaty miejscowej są: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz pracowników wymienionych podmiotów, świadczące usługi w zakresie
zakwaterowania.
Zgodnie z art. 9 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 800) inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Z kolei art. 31 wyżej wymienionej ustawy zobowiązuje inkasenta
do wyznaczenia osób odpowiedzialnych za prawidłowe obliczenie i pobranie opłat, oraz terminowe dokonywanie wpłat do kasy Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu.

2. Inkasent pobiera opłatę miejscową zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) oraz Uchwałą Nr XIV/103/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie opłaty miejscowej.

3. Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w miejscowościach Szlachtowa i Jaworki w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych i wynosi 2,00 zł od osoby,
za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

4. Dowodem pobrania przez inkasenta wpłaty opłaty miejscowej jest pokwitowanie na blankiecie z kwitariusza przychodowego K-103. Kwitariusz przychodowy K-103, należy bezpłatnie pobrać w kasie tut. Urzędu Miasta
i Gminy. Kwitariusz jako druk ścisłego zarachowania podlega zwrotowi do Urzędu po jego wykorzystaniu
oraz wymianie na nowy. Kwit wypełniony niepoprawnie należy przekreślić i  pozostawić w 3 egzemplarzach
w kwitariuszu celem unieważnienia
. Kwit powinien być czytelnie wypełniony: nazwisko i imię,  adres, kwota cyfrą, słownie, wpis „opłata miejscowa”  oraz podpis osoby przyjmującej.
- pierwszą stronę białą (oryginał) otrzymuje osoba, od której pobrano opłatę miejscową, stanowi potwierdzenie
dla wpłacającego uiszczenia opłaty miejscowej.
- druga strona jest rozliczana w Urzędzie,
- trzecia strona pozostaje w kwitariuszu i po zakończeniu kwitariusza zostaje on zwrócony wraz z okładkami
w stanie niezniszczonym do kasy Urzędu.

5. Pobrane kwoty opłaty miejscowej należy przekazywać do kasy tut. Urzędu lub na rachunek bankowy
Miasta i Gminy Szczawnica ( nr 25 1020 2892 0000 5102 0646 9953 ) w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca,
następującego po miesiącu w którym pobrano opłatę
. Od wpłat dokonywanych  po terminie organ podatkowy
nalicza odsetki za zwłokę.

6. W sytuacji, gdy nie jest możliwe pobranie opłaty miejscowej od osoby, inkasent lub wskazana przez niego
osoba, niezwłocznie składa do tut. Urzędu zawiadomienie na piśmie, podając imię i nazwisko dłużnika, dokładny adres zamieszkania okres pobytu oraz należną kwotę opłaty miejscowej.

7. Za pobieranie opłaty miejscowej, inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5% sumy
zainkasowanych kwot. Rozliczenie prowizji następuje z chwilą rozliczenia kwitariusza przychodowego lub
w ciągu 7 dni od terminu rozliczania się z pobranej opłaty. Prowizja jest przekazywana na wskazany rachunek
inkasenta lub zostaje wypłacona w kasie. Prowizji nie podlegają kwoty odsetek.

8. Prowizji nie wolno potrącać z pobranej opłaty miejscowej.

9. Prawidłowość oraz rzetelność poboru i odprowadzania opłaty miejscowej podlega weryfikacji w wyniku
przeprowadzanych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica kontroli.

10. Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów ewidencji osób, o których mowa w art. 17
ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązanych
do uiszczenia opłaty miejscowej. Ewidencja powinna zawierać: - imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty, - datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia pobytu, - łączną kwotę opłaty miejscowej pobranej za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

11. Zgodnie z art. 17 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych opłaty
miejscowej oraz uzdrowiskowej nie pobiera się:
a) pod warunkiem wzajemności – od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów
międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b) od osób przebywających w szpitalach;
c) od osób niewidomych i ich przewodników;
d) od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową;
e) od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.


 

 
Odwiedzin ::